KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Rozwoju Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia, NIP 586-224-27-78; REGON 22085628000000; KRS 0000343845.
2. Cel i podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych - Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji projektu Forum Gospodarki Morskiej Gdynia, który odbędzie się 11 października 2019 roku, jak również na potrzeby wypełnienia przez administratora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.
3. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednak nie w formie profilowania.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu, a dodatkowo przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie decyzji władz Gminy Miasta Gdyni, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - do czasu cofnięcia zgody.
5. Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celami, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem oraz zapewnia poufność, integralność i rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.
6. Podane przez Państwa dane osobowe będą udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, biurom księgowym, kurierom) oraz Gminie Miasta Gdyni.
7. Informujemy, że korzystamy z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak: Facebook, LinkedIn, Google które mają swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych. W świetle przepisów RODO traktowane są jako państwa trzecie, względem których należy wykazać zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony lub wzmiankę o właściwych zabezpieczeniach.
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. W sytuacji gdy Administrator przetwarza dane wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwo zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Swoje prawa mogą Państwo zrealizować pisząc do nas wiadomość na adres sekretariat@arg.gdynia.pl.
9. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Was danych osobowych narusza przepisy RODO.

REJESTRACJA
Skip to content