pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2015-09-30

Rozwój Portu w Gdyni

Kierunki, w których powinien rozwijać się Port Morski Gdynia są wytyczone w jego strategii rozwoju, przyjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w sierpniu 2014 r. Horyzontem podejmowanych działań jest 2027 r. Do tego czasu – według założeń dokumentu – gdyński port ma się stać uniwersalnym portem multimodalnym, logistycznym węzłem transportowym korytarza północ-południe, zdolnym do kreowania przewag rynkowych. Z niniejszej wizji wyłania się również misja portu, którą zdefiniowano jako konsekwentne działania w celu zapewniania warunków do zrównoważonego rozwoju sektora usługowego portu poprzez rozwój infrastruktury, zapewnienie sprawnego dostępu transportowego, wspieranie dobrych praktyk rynkowych, dbałość o dobro otoczenia społecznego oraz utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

 

W jaki jednak sposób zrealizować ten plan? Tu pomóc mają cztery zasadnicze priorytety rozwojowe Portu Gdynia. Po pierwsze, za szczególnie istotne uznano utrzymanie jego uniwersalnego charakteru i dalszy zrównoważony rozwój na trzech najważniejszych rynkach ładunkowych: kontenerowym, ro-ro (w tym promowym) oraz masowym. Dywersyfikacja przeładunków prowadzi bowiem do zwiększenia atrakcyjności oferty portu i zmniejszenia uzależnienia od wahań koniunkturalnych na innych rynkach. Po drugie, strategia zwraca uwagę na konieczność uwolnienia nowoczesnego potencjału portu, co nie będzie możliwe bez rozszerzenia jego granic administracyjnych. Ograniczony obecnie obszar portu identyfikuje się jako jedną z jego barier rozwojowych. Trzecim priorytetem wynikającym ze strategii jest uzyskanie pełnej dostępności transportowej do portu, jako warunku rozwoju multimodalnej platformy logistycznej. Wyższa dostępność oznacza wzrost konkurencyjności portu, a także umożliwia budowanie jego dobrych powiązań na płaszczyźnie ekonomicznej, edukacyjno-naukowej oraz społecznej. Ostatni priorytet nosi nazwę portu przyjaznego otoczeniu. Koniecznymi elementami umacniania pozycji rynkowej gdyńskiego portu jest bowiem utrzymanie silnej marki, najlepszych standardów kooperacji z interesariuszami oraz stałego dążenia do wdrożenia najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska, wymiany informacji i ułatwień administracyjnych.

 

Między innymi tematu strategii Portu Gdynia będzie dotyczył panel Porty Morskie podczas tegorocznego Forum Gospodarki Morskiej. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

 

 

fot. P. Kozłowski.