pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2016-09-19

Śródlądowe pespektywy

Za 15 lat udział żeglugi śródlądowej w przewozach towarowych, w tym do polskich portów morskich wynieść ma nawet 15% - zapowiada Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Obecnie jest to 0,4%. Z danych przedstawionych przez resort wynika, że udział przewozów rzecznych w Polsce jest znacznie niższy niż u naszych sąsiadów, którzy nie mają dostępu do morza. Dla przykładu w Słowacji jest to 2%, a na Węgrzech 3%. Niekorzystną sytuację zmienić mają, przyjęte ostatnio przez rząd, „Założenia do planów rozwoju żeglugi śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020, z perspektywą do 2030 r.

Powstaje jednak pytanie: która z naszych rzek - Odra czy Wisła może liczyć na bardziej przychylne podejście władz? Otóż dokument zakłada, że do 2030 r. Odra będzie żeglowna na całej swojej długości, zaś przewozy Wisłą możliwe będą na trasie Gdańsk – Warszawa. Obie rzeki, na tych odcinkach uzyskać mają parametry międzynarodowych szlaków żeglugowych.

Jeśli chodzi o Odrzańską Drogę Wodną, która wymaga mniejszych nakładów niż Wisła, to zaplanowano przystosowanie jej, do 2030 r., do parametrów klasy Va i włączenie do europejskiej sieci dróg wodnych. Ponadto, powstać ma polski odcinek połączenia Odra - Łaba - Dunaj, a także Kanał Śląski, łączący Odrę i Wisłę. Jeśli chodzi o Wisłę, to przewidziano inwestycje mające na celu poprawę warunków nawigacyjnych na rzece. W planach jest również rozbudowa połączenia Warszawa – Brześć oraz wdrożenie systemu usług informacji rzecznej (RIS) na wszystkich drogach wodnych międzynarodowego znaczenia w Polsce. Na realizację tych projektów rząd zamierza przeznaczać, od 2017 r. średnio 1,6 mld zł rocznie. Jednak, jak zwracają uwagę specjaliści w tej dziedzinie, aby możliwy był rozwój przewozów towarowych rzekami niezbędne są także inwestycje w porty śródlądowe m.in. w Solcu Kujawskim, który mógłby obsługiwać kontenery wychodzące z trójmiejskich portów.

W dokumencie zapisano również zadania, które mają być zrealizowane w perspektywie krótko i długoterminowej. W pierwszym przypadku, do 2020 r. przewidziano m.in.: usunięcie wąskich gardeł dróg wodnych przez modernizację zabudowy hydrotechnicznej, przygotowanie studiów wykonalności dla wszystkich inwestycji przewidzianych do realizacji w okresie długoterminowym, wypracowanie najlepszych sposobów finansowania inwestycji, rozpoczęcie budowy stopni wodnych na Odrze – poniżej Malczyc w Lubiążu i Ścinawie oraz na Wiśle – poniżej Włocławka.

Tematyka rozwiązań transportowych poruszana będzie w trakcie panelu Porty Morskie w ramach Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2016.

Tekst opracowany został przy współpracy z czasopismem "Namiary na Morze i Handel".

fot. Tadeusz Urbaniak/ZMPG-a S.A

namiary nowe logo