pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2015-09-22

Polityka Morska RP do 2020 r.

Debatując na temat polskiej gospodarki morskiej trzeba mieć na uwadze założenia zawarte w „Polityce morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)”. Dokument ten został przyjęty w marcu bieżącego roku i ma na celu usystematyzowanie priorytetów oraz działań naszego kraju w tym obszarze. Za misję strategiczną polskiej polityki morskiej uznana została maksymalizacja wszechstronnych korzyści dla obywateli i gospodarki narodowej płynących ze zrównoważonego wykorzystania nadmorskiego położenia kraju oraz zasobów mórz i oceanów. Głównym celem strategicznym tej polityki jest natomiast zwiększenie udziału sektora gospodarki morskiej w PKB, a także zwiększenie w nim zatrudnienia.

W dokumencie tym zawartych zostało również 9, wyszczególnionych poniżej, głównych kierunków polskiej polityki morskiej. Zaznajomienie się z nimi ma zwiększyć świadomość roli oraz znaczenia zasobów morskich w rozwoju społeczno-gospodarczym naszego kraju.

1. Wzmocnienie pozycji polskich portów morskich
2. Zwiększenie konkurencyjności transportu morskiego
3. Zapewnienie bezpieczeństwa morskiego
4. Poprawa stanu środowiska morskiego i ochrona brzegu morskiego
5. Stworzenie warunków dla rozwoju gospodarki morskiej opartej na wiedzy i kwalifikacjach
6. Racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych środowiska morskiego
7. Zrównoważone zarządzanie rybołówstwem morskim
8. Wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju
9. Usprawnienie zarządzania morskiego

„Polityka morska RP do roku 2020” zwraca uwagę na szczególnie konieczną realizację pierwszych trzech spośród powyższych kierunków. Bez sprawnego systemu transportowego, spajającego porty i nadmorskie aglomeracje z zapleczem kraju, regionem i Europą, efektywny rozwój sektora gospodarki morskiej jest niemożliwy. Dokument podkreśla w tym kontekście znaczenie rozwijania portów morskich jako centrów logistycznych infrastruktury transportowej. Istotnym elementem gospodarki morskiej jest również świadczenie usług przewozowych przez żeglugę morską. Wynika to z jej nieodłącznego powiązania z systemem transportowym państwa, a także korzystnego oddziaływania na rozwój wielu innych gałęzi gospodarki narodowej. Transport morski ma silne związki z gospodarką międzynarodową, przez co najszybciej spośród wszystkich form transportu doświadcza zmian koniunktury na światowych rynkach i jest szczególnie wrażliwy na jej wahania. Obserwowany wzrost natężenia międzynarodowego ruchu żeglugowego stwarza natomiast potrzebę podejmowania wysiłków na rzecz zapewnienia jego bezpieczeństwa i ochrony.

Pamiętajmy o tych priorytetach podczas dyskusji w ramach Forum Gospodarki Morskiej.

 

 

fot. P. Kozłowski