pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2016-10-10

"Niebieski wzrost" na Bałtyku

Europejska gospodarka morska generuje 5,4 mln miejsc pracy oraz wartość dodaną brutto sięgającą prawie 500 mld euro rocznie. Zdaniem Komisji Europejskiej, w szeregu, wchodzących w jej skład obszarów możliwy jest dalszy rozwój. Stąd pomysł stworzenia długoterminowej strategii wspierania zrównoważonego wzrostu w całym sektorze morskim, pod nazwą „Niebieski wzrost” (Blue Growth).

W dokumencie tym zwrócono uwagę na fakt, że morza i oceany stanowią siłę napędową gospodarki europejskiej oraz mają duży potencjał w zakresie innowacji i rozwoju. Pomaga ona realizować w ramach zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej cele strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego.

Strategia „Niebieskiego wzrostu” składa się z trzech części dotyczących: zintegrowanej polityki morskiej (wiedza o morzu, morskie planowanie przestrzenne, zintegrowany nadzór morski), strategii na rzecz konkretnych basenów morskich (w tym Morza Bałtyckiego) oraz nastawienia na niektóre dziedziny gospodarki morskiej (akwakultura, turystyka morska, biotechnologia morska, energia oceanu, wydobycie z dna morskiego).

Strategia na rzecz rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego, w ramach „Niebieskiego wzrostu”, uwzględniać ma zapewnienie odpowiednich środków na rzecz promowania zrównoważonego wzrostu, przy uwzględnieniu czynników lokalnych, klimatycznych, oceanograficznych, gospodarczych, kulturowych i społecznych. Program na  koncentrować się na pobudzaniu innowacji, podnoszeniu umiejętności i kwalifikacji oraz rozwoju klastrów, wykorzystywaniu istniejących struktur współpracy i dialogu międzysektorowego oraz ułatwianiu dostępu projektom morskim do finansowania.

Z wyliczeń KE wynika, że branża morska w regionie Morza Bałtyckiego zapewnia zatrudnienie ok. 360 tys. osób i generuje wartość dodaną brutto na poziomie 16,6 mld euro. Największe znaczenie ma turystyka nadmorska, rybołówstwo i przetwórstwo ryb, żegluga bliskiego zasięgu, przemysł okrętowy i żegluga promowa. W Polsce zaś jest to rybołówstwo i przetwórstwo ryb, przemysł okrętowy i turystyka nadmorska.  

Bruksela wspiera wdrażanie programu poprzez stworzenie platformy zrzeszającej zainteresowane strony i organizowanie różne rodzaju warsztatów i konferencji poświęconych „Niebieskiemu wzrostowi” i możliwościom finansowania przedsięwzięć związanych z branżą morską w regionie Morza Bałtyckiego.

- Województwo pomorskie stara się w jak największym stopniu angażować w zagadnienia „Niebieskiego wzrostu”, ponieważ jesteśmy przekonani o tym, że Morze Bałtyckie ma duży potencjał w zakresie innowacji – powiedziała Anna Drążek, dyrektor Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli.

Tematyka „Niebieskiego wzrostu”(Blue Growth), będzie poruszana w trakcie panelu „Przemysły morskie” w trakcie Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2016.

Tekst opracowany został przy współpracy z czasopismem "Namiary na Morze i Handel".

fot. Tadeusz Urbaniak/ZMPG-a S.A

namiary nowe logo