pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2017-10-09

Błękitny wzrost w błękitnej gospodarce

Unijna Blue economy, czyli „Niebieska gospodarka” morska generuje 5,4 mln miejsc pracy oraz wartość dodaną brutto sięgającą prawie 500 mld euro rocznie. Dlatego też zdaniem Komisji Europejskiej będzie ona jednym z priorytetowych obszarów europejskiej gospodarki w najbliższych latach. Szczególnie, że według szacunków, do 2020 r. liczba zatrudnionych w tej gałęzi sięgnie nawet 7 mln. Eksperci szacują bowiem, że na jedno miejsce pracy w porcie lub stoczni przypada 25 stanowisk pracy w gospodarce narodowej. Warto też pamiętać, że 75 % europejskiego handlu zewnętrznego oraz 37 % handlu wewnętrznego w Unii Europejskiej odbywa się drogą morską.

W rozwoju przemysłów morskich pomóc ma program „Niebieskiego wzrostu” (Blue growth), czyli długoterminowej strategii wspierania zrównoważonego wzrostu, realizowanego w sposób ekologiczny i ekonomiczny, w całym sektorze morskim. Zwrócono w niej uwagę na fakt, że morza i oceany stanowią siłę napędową gospodarki europejskiej oraz mają duży potencjał w zakresie innowacji i wzrostu. Pomaga ona realizować w ramach zintegrowanej polityki morskiej UE cele strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego.

Strategia składa się z trzech części obejmujących:środki szczególne dotyczące zintegrowanej polityki morskiej (wiedzę o morzu, morskie planowanie przestrzenne, zintegrowany nadzór morski), strategie na rzecz konkretnych basenów morskich mające na celu zapewnienie odpowiednich środków na rzecz promowania zrównoważonego wzrostu, przy uwzględnieniu czynników lokalnych klimatycznych, oceanograficznych, gospodarczych, kulturowych i społecznych oraz ukierunkowane podejście w niektórych dziedzinach (takich jak: akwakultura, turystyka, biotechnologia, pozyskiwanie energii i górnictwo morskie). Jest to o tyle istotne, że poszczególne sektory niebieskiej gospodarki są wzajemnie od siebie zależne. Korzystają one ze wspólnych umiejętności i wspólnej infrastruktury, takiej jak porty czy sieci dystrybucji energii elektrycznej.

Jeśli spojrzymy na polską gospodarkę morską, to w sektorze tym zatrudnionych jest ok. 90 tys. osób, funkcjonuje w nim ok. 12 tys. firm, a łączna suma przychodów sięga 25 mld zł. Działalność firm prosperujących w branży przemysłów morskich często charakteryzuje się wysokim poziomem innowacyjności. Należą one też do najbardziej rozpoznawalnych polskich przedsiębiorstw na świecie. W naszych stoczniach buduje się m.in. najnowocześniejsze jednostki do obsługi farm wiatrowych czy unikalne w skali globalnej statki z napędem elektrycznym i gazowym.

O unijnej polityce dotyczącej „Błękitnej gospodarki” opowie podczas Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2017 przedstawiciel DG MARE, Pan Iain Shepherd.

Tekst opracowany został przy współpracy z czasopismem "Namiary na Morze i Handel".

fot.Tadeusz Urbaniak/ZMPG-a S.A

4 namiary