pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2019-08-13

Pomysł na stoczniowe finansowanie

W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej trwają prace nad przygotowaniem założeń i zasady funkcjonowania Morskiego Funduszu Rozwoju. Jego celem jest m.in. rozwój infrastruktury finansującej sektor gospodarki morskiej oraz rozszerzenie bazy inwestorów oraz źródeł finansowania projektów w tym sektorze. Planuje się, że fundusz może zacząć działać pod końca br.

Zdaniem twórców funduszu do jego stworzenia skłoniły ich duże potrzeby w zakresie inwestycji rozwojowych firm związanych z gospodarką morską (w szczególności portów, armatorów, stoczni) oraz ich ograniczone zasoby własne, a przede wszystkim niewielka liczba podmiotów zainteresowanych finansowaniem gospodarki morskiej ze względu na wysokie jednostkowe nakłady, długi okres zwrotu czy wynikające z tego ryzyka. Z drugiej strony ograniczone środki budżetu państwa, które mogłyby zostać przeznaczone na rozwój gospodarki morskiej oraz ograniczenia wynikające z unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej uniemożliwiają wsparcie państwa dla tego typu projektów.

Fundusz stawia sobie za cel rozwój sieci podmiotów zainteresowanych finansowaniem gospodarki morskiej, rozszerzenie bazy inwestorów, w szczególności prywatnych, zwiększenie liczby dobrze przygotowanych projektów, przyspieszenie inwestycji w rozwój podmiotów związanych z gospodarką morską poprzez rozwój infrastruktury finansującej, dywersyfikację jednostkowego ryzyka dla podmiotów finansujących, w szczególności poprzez zwiększenie liczby podmiotów się tym zajmujących oraz obniżenie jednostkowej wartości inwestycji dla instytucji finansujących.

Jak wynika z wyliczeń resortu gospodarki morskiej, na koniec 2017 r. oszczędności gospodarstw domowych zgromadzonych na depozytach bieżących i terminowych wynosiły ponad 753 mld zł (z czego ponad 60% stanowiły depozyty bieżące), aktywa funduszy inwestycyjnych to 279 mld zł (w tym aktywa funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych 113 mld) zł oraz aktywa otwartych funduszy emerytalnych w wysokości 180 mld zł.

- Pozyskanie przez fundusze inwestycyjne utworzone w ramach mechanizmu finansowania rozwoju gospodarki morskiej tylko jednego promila z tych kwot daje kilkaset mln zł na finansowanie tego rozwoju – czytamy w założeniach do powołania funduszu.

Dlatego też działalność funduszu ma być finansowana z kapitału zakładowego, w tym założycielskiego (kapitał wynieść ma 200 mln zł), ale przede wszystkim ze środków pozyskanych z emisji obligacji, kredytów i pożyczek, przychodów z akcji i udziałów, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz ze środków unijnych, a także innych pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

W efekcie finansowanie rozwoju szeroko rozumianej gospodarki morskiej ma odbywać się głównie poprzez środki pozyskiwane w wyniku inwestycji w instrumenty kapitałowe (akcje i udziały) i dłużne (obligacje, pożyczki), wyemitowane przez podmioty działające w szeroko rozumianym obszarze gospodarki morskiej, a także w nieruchomości i środki trwałe (w tym w szczególności statki): armatorów, stocznie, porty morskie, terminale przeładunkowe, centra logistyczne, podmioty związane z budową infrastruktury portowej, urządzeń i wyposażenia statków i okrętów (w tym inteligentnych technologii okrętowych), platform oraz systemów do eksploatacji surowców i zasobów morza.

Artykuł opracowany we współpracy z magazynem "Namiary na Morze i Handel"

fot. "Namiary na Morze i Handel"

4 namiary