pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2018-08-27

Strategia na lata

Polskie porty morskie potrzebują spójnej i zrównoważonej strategii na najbliższe dekady, uwzględniającej współistnienie ich wszystkich, wskazującej drogi zaspokojenia krajowego popytu krajowego i handlu zagranicznego oraz wykorzystania koniunktury na obsługę ładunków tranzytowych. Wynikające z tej strategii biznesplany byłyby dobrym narzędziem do pozyskania finansowania rządowego wraz z funduszami europejskimi i inwestorami prywatnymi. Dlatego środowisko biznesu portowego postuluje wspólne, oparte na zasadach partnerstwa opracowanie owej strategii dla portów morskich do 2050 r. Jej aktywnymi twórcami powinno być zarówno Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, jak i zarządy poszczególnych portów, uczelnie morskie oraz współinwestorzy i portowi operatorzy. strategii dla polskich portów, której opracowanie było postulatem panelu podczas ubiegłorocznego.

Według Krzysztofa Szymborskiego, prezesa BCT Gdynia, opracowanie strategii dla portów trzeba zacząć od analizy popytu na usługi przeładunkowe, z dobrze znanym podziałem na grupy towarowe, w oparciu o polski handel zagraniczny, jak i spodziewane ładunki tranzytowe. Analiza ta powinna być wykonana pod wieloma kątami, chociażby geografii handlu zagranicznego, rozróżnienia wewnątrzunijnej wymiany handlowej od przepływów międzykontynentalnych – co ma znaczenie dla wymaganych parametrów hydrotechnicznych i nawigacyjnych portów - oraz odpowiedniego wyposażenia terminali, obecnych i przyszłych trendów floty, wielkości statków czy ich napędów.

Kolejnym krokiem miałaby być inwentaryzacja obecnych i obecnie już wdrażanych projektów zwiększających zdolności przeładunkowych portów i ich terminali. Powinna ona powielać schemat analizy popytu (ładunki, ilości, geografia handlu, parametry statków i ich potrzeby). Kluczową kwestią byłoby w tym wypadku partnerstwo publiczno-prywatne. Nie tylko jako model finansowania, ale - nawet przy projektach czysto rządowych - sposób wypracowania strategii, z udziałem wszystkich partnerów, a więc chociażby polskich biur oceanicznych gigantów żeglugi oraz mniejszych armatorów, inwestorów pracujących już w portach, rad interesantów portów, organizacji spedycji i logistyki morskiej, przewoźników i operatorów kolejowych i drogowych, zarządców portów z miastami i gminami, gdzie są lub będą położone, oczywiście koordynowanych przez MGMiŻŚ. Strategia, jako porozumienie partnerów co do rozwoju i przyszłości portów, musi być kontrasygnowana przez odpowiednie ministerstwa budujące drogi i szlaki kolejowe, pracy, finansów, cyfryzacji i inne. Ta kontrasygnata będzie gwarantować wystarczający dostęp drogowy, kolejowy czy barkowy (rzeczny), dopasowanie zasobów kapitałowych, projektowych, wykonawczych i ludzkich do realizacji celów.

Strategia to również rozdział o ochronie środowiska, dostępie do pracowników (zautomatyzowany czy tradycyjny terminal) i przyszłość cyfryzacji w środowisku portowym. Nie tylko Port Community System, ale Polskie Porty 4.0. Transparentna polityka koncesyjna i obowiązkowe reinwestowanie zysków w infrastrukturę.

Rozwój polskich portów morskich będzie jednym z tematów Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2018

Tekst opracowany został przy współpracy z czasopismem "Namiary na Morze i Handel".

fot. Namiary na Morze i handel